Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MuKa tuki ry joka toimii Jyväskylän ammattiopiston tukiyhdistyksenä ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Jyväskylän musiikkiopistojen nuoriso-orkestereiden toimintaa sekä parantaa alueen nuoriso-orkesterien tasoa ja harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää konsertteja, leirejä ja konsertti- ja vapaa-ajanmatkoja, sekä muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia mm. nuotteja ja instrumentteja orkestereiden käyttöön sekä myöntää stipendejä, pääsääntöisesti muille kuin jäsenilleen, tehdä julkaisuja ja järjestää koulutusta sekä konsertteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei ole täyttänyt niitä velvoituksia, joihin hän on sitoutunut liittyessään yhdistykseen tai on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai hän ei täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen valitsee vuosikokous ja siihen kuuluvat puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentäjä ja 2-4 varajäsentä. Hallitus on pyrittävä valitsemaan siten että, varsinaisista jäsenistä yksi on opettajien ja yksi oppilaiden edustaja.
Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestyksissä käytetään yksinkertaista äänten enemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilitarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä keväisin tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaati. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle esitetty.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänestyksissä voitta se kanta, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta musiikkiopiston ilmoitustaululla sekä sähköpostitse tai postitse lähetettävillä kutsukirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai muuten esille tulevat asiat

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.